Hotline 0947.898.797

http://tiengtrunggiadinh.com


Tên các quốc gia trên thế giới bằng tiếng Trung

Untitled 1
Trung Tâm Tiếng Trung Gia Đình giới thiệu với các bạn Học tiếng Trung từ vựng tiếng trung về tên các quốc gia trên thế giới
 
Stt Tiếng Anh Tiếng Trung Phiên âm
1 Afghanistan 阿富汗  ā fù hàn 
2 Albania  阿尔巴尼亚  ā ěr bā ní yà 
3 Algeria 阿尔及利亚  ā ěr jí lì yà 
4 American Samoa  美属萨摩亚  měi zhǔ sà mó yà 
5 Andorra 安道尔   ān dào ěr   
6 Angola  安哥拉  ān gē lā 
7 Anguilla  安圭拉  ān guī lā 
8 Antarctica  南极洲  nán jí zhōu 
9 Antigua and barbuda  安提瓜和巴布达   ān tí guā hé bā bù dá   
10 Argentina  阿根廷  ā gēn tíng 
11 Armenia  亚美尼亚  yà měi ní yà 
12 Aruba  阿鲁巴  ā lǔ bā 
13 Australia 澳大利亚  ào dà lì yà 
14 Austria  奥地利  ào dì lì 
15 Azerbaijan 阿塞拜疆   ā sāi bài jiāng   
16 Bahamas 巴哈马  bā hā mǎ 
17 Bahrain 巴林  bā lín 
18 Bangladesh  孟加拉国  mèng jiā lā guó 
19 Barbados 巴巴多斯  bā bā duō sī 
20 Belarus 白俄罗斯  bái é luó sī 
21 Belgium  比利时  bǐ lì shí 
22 Belize 伯利兹  bó lì zī 
23 Benin 贝宁  bèi níng 
24 Bermuda 百慕大  bǎi mù dà 
25 Bhutan 不丹  bù dān 
26 Bolivia 玻利维亚  bō lì wéi yà 
27 Bosnia and Herzegovina  波黑  bō hēi 
28 Botswana  博茨瓦纳  bó cí wǎ nà 
29 Bouvet Island  布维岛  bù wéi dǎo 
30 Brazil  巴西  bā xī 
31 British Indian Ocean Territory 英属印度洋领地   yīng zhǔ yìn dù yáng lǐng dì   
32 Brunei 文莱  wén lái 
33 Bulgaria  保加利亚   bǎo jiā lì yà   
34 Burkina Faso 布基纳法索  bù jī nà fǎ suǒ 
35 Burundi 布隆迪  bù lóng dí 
36 Cambodia  柬埔寨  jiǎn pǔ zhài 
37 Cameroon  喀麦隆   kā mài lóng   
38 Canada 加拿大   jiā ná dà   
39 Cape Verde  佛得角  fó dé jiǎo 
40 Cayman Islands 开曼群岛   kāi màn qún dǎo   
41 Central Africa Republic  中非  zhōng fēi 
42 Chad 乍得  zhà dé 
43 Chile 智利  zhì lì 
44 China 中国   zhōng guó   
45 Christmas Island  圣诞岛  shèng dàn dǎo 
46 Coccs(Keeling) Islands  科科斯(基林)群岛   kē kē sī ( jī lín ) qún dǎo   
47 Columbia  哥伦比亚  gē lún bǐ yà 
48 Comoros 科摩罗  kē mó luó 
49 Congo  刚果(布)  gāng guǒ ( bù ) 
50 Congo, the democratic republic of the 刚果(金)  gāng guǒ ( jīn ) 
51 Cook Islands 库克群岛  kù kè qún dǎo 
52 Costa Rica  哥斯达黎加  gē sī dá lí jiā 
53 Cote dIvoire 科特迪瓦  kē tè dí wǎ 
54 Croatia  克罗地亚  kè luó dì yà 
55 Cuba 古巴  gǔ bā 
56 Cyprus 塞浦路斯  sāi pǔ lù sī 
57 Czech Republic  捷克  jié kè 
58 Denmark 丹麦  dān mài 
59 Djibouti 吉布提  jí bù tí 
60 Dominica 多米尼克  duō mǐ ní kè 
61 Dominican Republic 多米尼加   duō mǐ ní jiā   
62 East Timor  东帝汶  dōng dì wèn 
63 Ecuador 厄瓜多尔  è guā duō ěr 
64 Egypt 埃及   āi jí   
65 El Salvador 萨尔瓦多  sà ěr wǎ duō 
66 Equatorial Guinea  赤道几内亚  chì dào jǐ nà yà 
67 Eritrea  厄立特里亚  è lì tè lǐ yà 
68 Estonia  爱沙尼亚   ài shā ní yà   
69 Ethiopia  埃塞俄比亚   āi sāi é bǐ yà   
70 Falkland Islands (Malvinas)  福克兰群岛(马尔维纳斯)  fú kè lán qún dǎo ( mǎ ěr wéi nà sī ) 
71 Faroe Islands 法罗群岛  fǎ luó qún dǎo 
72 Fiji  斐济  fěi jì 
73 Finland 芬兰  fēn lán 
74 France 法国  fǎ guó 
75 French Guiana  法属圭亚那  fǎ zhǔ guī yà nà 
76 French Polynesia 法属波利尼西亚  fǎ zhǔ bō lì ní xī yà 
77 French Southern Territories  法属南部领土  fǎ zhǔ nán bù lǐng tǔ 
78 Gabon 加蓬  jiā péng 
79 Gambia 冈比亚  gāng bǐ yà 
80 Georgia  格鲁吉亚  gé lǔ jí yà 
81 Germany 德国  dé guó 
82 Ghana 加纳  jiā nà 
83 Gibraltar  直布罗陀  zhí bù luó tuó 
84 Greece 希腊  xī là 
85 Greenland  格陵兰   gé líng lán   
86 Grenada  格林纳达   gé lín nà dá   
87 Guadeloupe 瓜德罗普  guā dé luó pǔ 
88 Guam  关岛   guān dǎo   
89 Guatemala 危地马拉  wēi dì mǎ lā 
90 Guinea 几内亚  jǐ nà yà 
91 Guinea-bissau  几内亚比绍  jǐ nà yà bǐ shào 
92 Guyana  圭亚那   guī yà nà   
93 Haiti 海地  hǎi dì 
94 Heard Islands and McDonald Islands  赫德岛和麦克唐纳岛  hè dé dǎo hé mài kè táng nà dǎo 
95 Honduras 洪都拉斯  hóng dōu lā sī 
96 Hong Kong  香港  xiāng gǎng 
97 Hungary  匈牙利  xiōng yá lì 
98 Iceland 冰岛  bīng dǎo 
99 India  印度  yìn dù 
100 Indonesia  印度尼西亚  yìn dù ní xī yà 
101 Iran  伊朗  yī lǎng 
102 Iraq  伊拉克  yī lā kè 
103 Ireland 爱尔兰   ài ěr lán   
104 Israel  以色列  yǐ sè liè 
105 Italy  意大利  yì dà lì 
106 Jamaica  牙买加  yá mǎi jiā 
107 Japan  日本  rì běn 
108 Jordan  约旦  yuē dàn 
109 Kazakstan 哈萨克斯坦  hā sà kè sī tǎn 
110 Kenya  肯尼亚  kěn ní yà 
111 Kiribati 基里巴斯  jī lǐ bā sī 
112 Korea, Democratic Peoples Republic of  朝鲜  cháo xiān 
113 Korea,Republic of  韩国  hán guó 
114 Kuwait  科威特  kē wēi tè 
115 Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦  jí ěr jí sī sī tǎn 
116 Lao  老挝  lǎo wō 
117 Latvia  拉脱维亚  lā tuō wéi yà 
118 Lebanon 黎巴嫩   lí bā nèn   
119 Lesotho  莱索托   lái suǒ tuō   
120 Liberia  利比里亚   lì bǐ lǐ yà   
121 Libya 利比亚   lì bǐ yà   
122 Liechtenstein 列支敦士登   liè zhī dūn shì dēng   
123 Lithuania 立陶宛  lì táo wǎn 
124 Luxembourg 卢森堡  lú sēn bǎo 
125 Macau 澳门  ào mén 
126 Macedonia  前南马其顿  qián nán mǎ qí dùn 
127 Madagascar 马达加斯加  mǎ dá jiā sī jiā 
128 Malawi 马拉维  mǎ lā wéi 
129 Malaysia 马来西亚   mǎ lái xī yà   
130 Maldives  马尔代夫  mǎ ěr dài fū 
131 Mali 马里  mǎ lǐ 
132 Malta  马耳他  mǎ ěr tā 
133 Marshall Islands  马绍尔群岛  mǎ shào ěr qún dǎo 
134 Martinique 马提尼克   mǎ tí ní kè   
135 Mauritania  毛里塔尼亚   máo lǐ tǎ ní yà   
136 Mauritius  毛里求斯  máo lǐ qiú sī 
137 Mayotte  马约特  mǎ yuē tè 
138 Mexico 墨西哥  mò xī gē 
139 Micronesia 密克罗尼西亚  mì kè luó ní xī yà 
140 Moldova  摩尔多瓦     mó ěr duō wǎ   
141 Monaco  摩纳哥  mó nà gē 
142 Mongolia  蒙古  měng gǔ 
143 Montserrat  蒙特塞拉特  měng tè sāi lā tè 
144 Morocco 摩洛哥  mó luò gē 
145 Mozambique 莫桑比克  mò sāng bǐ kè 
146 Myanmar 缅甸  miǎn diàn 
147 Namibia  纳米尼亚  nà mǐ ní yà 
148 Nauru  瑙鲁  nǎo lǔ 
149 Nepal 尼泊尔  ní bó ěr 
150 Netherlands 荷兰  hé lán 
151 Netherlands Antilles  荷属安的列斯   hé zhǔ ān de liè sī   
152 New Caledonia  新喀里多尼亚  xīn kā lǐ duō ní yà 
153 New Zealand  新西兰  xīn xī lán 
154 Nicaragua  尼加拉瓜  ní jiā lā guā 
155 Niger 尼日尔  ní rì ěr 
156 Nigeria  尼日利亚  ní rì lì yà 
157 Niue 纽埃  niǔ āi 
158 Norfolk Island  诺福克岛   nuò fú kè dǎo   
159 Northern Marianas Islands 北马里亚纳  běi mǎ lǐ yà nà 
160 Norway 挪威   nuó wēi   
161 Oman 阿曼  ā màn 
162 Pakistan  巴基斯坦  bā jī sī tǎn 
163 Palau  帕劳  pà láo 
164 Palestine  巴勒斯坦   bā lè sī tǎn   
165 Panama 巴拿马  bā ná mǎ 
166 Papua New Guinea  巴布亚新几内亚  bā bù yà xīn jǐ nà yà 
167 Paraguay 巴拉圭  bā lā guī 
168 Peru  秘鲁  mì lǔ 
169 Philippines 菲律宾  fēi lǜ bīn 
170 Pitcairn 皮特凯恩  pí tè kǎi ēn 
171 Poland 波兰  bō lán 
172 Portugal 葡萄牙  pú táo yá 
173 Puerto Rico 波多黎各  bō duō lí gè 
174 Qatar  卡塔尔  kǎ tǎ ěr 
175 Reunion 留尼汪  liú ní wāng 
176 Romania  罗马尼亚  luó mǎ ní yà 
177 Russia  俄罗斯  é luó sī 
178 Rwanda 卢旺达  lú wàng dá 
179 Saint Helena  圣赫勒拿  shèng hè lè ná 
180 Saint Kitts and Nevis  圣基茨和尼维斯  shèng jī cí hé ní wéi sī 
181 Saint Lucia  圣卢西亚   shèng lú xī yà   
182 Saint Pierre and Miquelon  圣皮埃尔和密克隆  shèng pí āi ěr hé mì kè lóng 
183 Saint Vincent and Grenadines  圣文森特和格林纳丁斯  shèng wén sēn tè hé gé lín nà dīng sī 
184 Samoa 萨摩亚  sà mó yà 
185 San Marino 圣马力诺  shèng mǎ lì nuò 
186 Sao Tome and Principe  圣多美和普林西比  shèng duō měi hé pǔ lín xī bǐ 
187 Saudi Arabia  沙特阿拉伯  shā tè ā lā bó 
188 Senegal  塞内加尔   sāi nà jiā ěr   
189 Seychelles 塞舌尔  sāi shé ěr 
190 Sierra Leone 塞拉利昂   sāi lā lì áng   
191 Singapore 新加坡  xīn jiā pō 
192 Slovakia 斯洛伐克  sī luò fá kè 
193 Slovenia 斯洛文尼亚  sī luò wén ní yà 
194 Solomon Islands  所罗门群岛  suǒ luó mén qún dǎo 
195 Somalia  索马里  suǒ mǎ lǐ 
196 South Africa  南非   nán fēi   
197 South Georgia and the South Sandwich Islands  南乔治亚岛和南桑德韦奇岛   nán qiáo zhì yà dǎo hé nán sāng dé wéi qí dǎo   
198 Spain 西班牙  xī bān yá 
199 Sri Lanka 斯里兰卡   sī lǐ lán kǎ   
200 Sudan 苏丹  sū dān 
201 Suriname  苏里南  sū lǐ nán 
202 Svalbard and Jan Mayen  斯瓦尔巴岛和扬马延岛  sī wǎ ěr bā dǎo hé yáng mǎ yán dǎo 
203 Swaziland  斯威士兰   sī wēi shì lán   
204 Sweden 瑞典  ruì diǎn 
205 Switzerland 瑞士  ruì shì 
206 Syria 叙利亚  xù lì yà 
207 Taiwan  台湾  tái wān 
208 Tajikistan 塔吉克斯坦  tǎ jí kè sī tǎn 
209 Tanzania  坦桑尼亚  tǎn sāng ní yà 
210 Thailand  泰国  tài guó 
211 Togo  多哥  duō gē 
212 Tokelau 托克劳  tuō kè láo 
213 Tonga  汤加  tāng jiā 
214 Trinidad and Tobago  特立尼达和多巴哥  tè lì ní dá hé duō bā gē 
215 Tunisia 突尼斯  tū ní sī 
216 Turkey 土耳其  tǔ ěr qí 
217 Turkmenstan 土库曼斯坦  tǔ kù màn sī tǎn 
218 Turks and Caicos Islands  特克斯和凯科斯群岛  tè kè sī hé kǎi kē sī qún dǎo 
219 Tuvalu  图瓦卢  tú wǎ lú 
220 Uganda  乌干达  wū gān dá 
221 Ukraine 乌克兰  wū kè lán 
222 United Arab Emirates 阿联酋  ā lián qiú 
223 United Kingdom 英国   yīng guó   
224 United States Minor outlying Islands 美国本土外小岛屿   měi guó běn tǔ wài xiǎo dǎo yǔ   
225 United States  美国  měi guó 
226 Uruguay 乌拉圭   wū lā guī   
227 Uzbekistan  乌兹别克斯坦  wū zī bié kè sī tǎn 
228 Vanuatu  瓦努阿图   wǎ nǔ ā tú   
229 Vatican 梵蒂冈  fàn dì gāng 
230 Venezuela 委内瑞拉  wěi nà ruì lā 
231 Viet Nam  越南  yuè nán 
232 Virgin Islands, British  英属维尔京群岛  yīng zhǔ wéi ěr jīng qún dǎo 
233 Virgin Islands, U.S.  美属维尔京群岛  měi zhǔ wéi ěr jīng qún dǎo 
234 Wallis and Futuna  瓦利斯和富图纳   wǎ lì sī hé fù tú nà   
235 Western Sahara 西撒哈拉  xī sā hā lā 
236 Yemen  也门  yě mén 
237 Yugoslavia 南斯拉夫  nán sī lā fū 
238 Zambia  赞比亚  zàn bǐ yà 
239 Zimbabwe  津巴布韦  jīn bā bù wéi 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây